top of page
  • Per-Olov Lindgren

Införande av ERP system


Företaget var en koncern med mer än 10 000 anställda i flera länder och hade många olika IT- stödsystem för projektredovisning, konsultfakturering, CRM, HR, Nyckeltal och koncernkonsolidering. Den omfattande floran av olika nya och gamla IT-system försvårade en rationell administration, styrning/uppföljning, processorienterat arbetssätt samt tillväxten inom företaget. Beslutet blev att succesivt ersätta de gamla IT-systemen med en global IT-plattform för samtliga funktioner.

Projektet:

I en ledande affärscontrollerroll ansvarade Per-Olov för att införa det nya ERP systemet som en pilot i ett av dotterbolagen. Efter pilotprojektet infördes det nya systemet i hela koncernen.

Inledningsvis genomfördes en funktions och kvalitetsutvärdering av tänkbara system och därefter val och upphandling av systemet.

Uppdraget innebar uppbyggnad av regelverk och processer för verksamheten vid användning av det nya systemet. Kontoplaner, kodtabeller och övriga ram data skapades och konfigurerades i det nya systemet.

Utbildning av ca 300 personer genomfördes, manualer, handledningar och webbutbildning tillhandahölls.

Migration av gamla system genomfördes och dataöverföringen avstämdes så att all aktuell information kommit med.

Testperioder, inklusive bokslut genomfördes parallellt med att tidigare system var i drift.

Det nya systemet togs succesivt i skarpdrift och de gamla avvecklades i motsvarande takt ner.


2 visningar0 kommentarer
bottom of page