top of page
  • Per-Olov Lindgren

Turnaround IT-bolag


Bolaget med ca 200 anställda hade under längre tid brottats med negativt resultat.

Bolaget samt 2 motsvarande företag i Norge och Danmark avyttrades i en MBO och Per-Olov utsågs till vVD för den Svenska verksamheten att under koncernchefen vända det negativa resultatet.

En överordnad strategi arbetades fram av Per-Olov och Koncernchefen. Strategin omsattes i en taktisk plan som under ca 12–18 månader skulle förbättra resultatet från förlust till varaktig lönsamhet.

I Turnaround projektet genomfördes följande resultatförbättrande aktiviteter.

Olönsam konsultverksamhet som inte motsvarade bolagets strategi avyttrades. Med en omedelbart positiv resultateffekt.

En lönsam icke strategisk verksamhet som inte hade några synergier varken på kund eller produktområdet avyttrades till en god dcf-värdering.

En affärsenhet avvecklades med personal, lokaler och övriga administrativa kostnader. Affärsenhetens utveckling och underhåll av IPR, samt kundkontakt överfördes till annan affärsenhet. Leverans och försäljning omorganiserades så att intäkter behölls, kunder fick bättre service samtidigt som kostnaderna mer än halverades.

Ett olönsamt externt bolag förvärvades och omstrukturerades till att ingå i vårt bolags leveranser.

Det förvärvade bolagets personal var mycket kompetenta men kostnaderna var omotiverat ca 100% för hög i befintliga kundkontrakt. 50% av den övertagna personalen utbildades i ett IT-system med brist på leveransresurser. För befintliga kundkontrakten som det förvärvade bolaget hade tillsattes

Affäransvariga med uppdrag att vidareutveckla affären tillsammans med kunderna. Resultatet blev full beläggning på de personer som gick över till nya kundkontrakt samt kraftig tillväxt på befintliga kunder. Sammantaget skapades ett stort resultatbidrag till vårt företag.

Efter 18 månader hade bolaget en stabil och varaktig lönsamhet.


6 visningar0 kommentarer
bottom of page